تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

گالری تصاویر
نشست کمیته علمی دکو 2016