اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.
گالری تصاویر
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني