تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

گالری تصاویر
مجمع عمومي ساليانه شورا