تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

گالری تصاویر
کارگاه لوئیجی کولانی 2014