28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
نادر سیف معاون تشکلهای اتاق ایران
روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون، رتبه بندی شرکتها بر عهده اتاق ایران می باشد و در این خصوص مشارکت تشکل ها نقش بسزایی در اجرایی شدن و پیشبرد اهداف خواهد داشت، لذا خواهشمند است نسبت به همکاری با مرکز ملی رتبه بندی اقدام لازم را به عمل آورید.
در همین راستا هیات مدیره محترم مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران خود مقرر نمود، به منظور توسعه و ترغیب تشکلها و اتاقهای سراسر کشور به ترویج رتبه بندی بنگاههای اقتصادی، ده درصد از سهم درآمدی حاصل از رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی به تشکلها و اتاقهای سراسر کشور که در زمینه ترغیب و توسعه موضوع رتبه بندی به این مرکز یاری می رسانند تعلق گیرد. بدیهی است پرداخت فوق متناسب با تعداد بنگاههای معرفی شده برای رتبه بندی خواهد بود که مکانیزم آن متعاقبا اطلاع رسانی میگردد.