ساعت 11:36

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
روابط عمومی شورای ملی مبلمان خبر داد:
برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده) این اتحادیه پس از طی تمامی مراحل قانونی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 1398/06/04 راس ساعت 17:00 در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. ● مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده) این اتحادیه پس از طی تمامی مراحل قانونی با حضور اکثریت اعضا در تاریخ 1398/06/04 راس ساعت 17:00 در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
● بنا بر این گزارش جلسه مجمع اتحادیه در ابتدا با ریاست جناب آقای انور پاشا باقر پور و آقایان علی اصغر دمیرچی و سید هادی علوی بعنوان ناظران و آقای ساسان وهاب زنجانی به سمت منشی جلسه رسمیت یافت.
● سپس گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای دکتر حسن احمدیان قرائت گردید. 
● در ادامه  گزارش حسابرسان در ارتباط با صورتهای مالی و تراز منتهی به سال 1397 قرائت گردید.
● پس از ارانه گزارش بازرسان قانونی اتحادیه توسط آقای مسعود دولت نیا، اکثریت مطلق اعضای حاضر صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیات مدیره را تصویت نمودند.
● بنا بر این گزارش در آخرین بخش از جلسه مجمع اتحادیه انتخابات برگزار و نتایج زیر به دست آمد. 
الف: اعضای اصلی هیات مدیره آقایان  
حسن احمدیان 
علیرضا عباسی
علی رسول زاده
سهیل عابدی
علی خادم زاده
محمد علی اصلان بیگی
رضا نجفی
ب: اعضای علی البدل هیات مدیره آقایان
تقی اشتغالی
امید علی فروز
ج: همچنین آقایان
مسعود دولت نیا 
حسین افشار
بعنوان بازرسان اصلی اتحادیه و آقای علیرضا ملک پوری به عنوان بازرس علی البدل  برگزیده شدند.