حضرت امیر میفرمایند:سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از آنان بشنوید.
عضویت در شورا
نام تشکل  
مرجع صدور مجوز  
شماره ثبت  
تاریخ ثبت
نام و نام خانوادگی رئیس هیأت مدیره  
نام و نام خانوادگی دبیر  
نام و نام خانوادگی اعضای هیأت مدیره  
نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضاء مجاز  
نشانی  
تلفن  
فاکس  
ایمیل  
وب سایت