اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.