اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.

قوانین و مقررات

قوانین نظام صنفی
قوانین و مقررات مالیاتی
     
  - قانون ماليات هاي مستقيم
بخشنامه