کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

قوانین و مقررات

قوانین نظام صنفی
قوانین و مقررات مالیاتی
     
  - قانون ماليات هاي مستقيم
بخشنامه