حضرت امیر میفرمایند:سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از آنان بشنوید.

کنفرانس بین المللی دکو 2014 
اهداف کنفرانس :
1 - تقویت تشکل های صنفی و صنعتی اعضای شورا.
2- ایجادزمینه ارتباط و تعامل شورا با نهادها و سازمان های داخلی و خارجی ذیربط برای توسعه فعالیت ها.
3- احصاء وشناسایی مشکلات صنف و صنعت مبلمان و تعیین راهکارهای رفع و اصلاح آن ها.
4- تقویت ارتباط و تعامل تشکل های صنفی مرتبط با صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون با یکدیگر.
 
رویکردهای کنفرانس :
1- چشم انداز صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
2- مسئولیت دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در توسعه صنایع کوچک و متوسط
3- تأثیر تشکل های صنفی و صنعتی در توسعه صنایع کوچک و متوسط
4- روش های علمی و کاربردی حمایت از تولید و صادرات از طریق تقسیم کار ملی
5- گسترش مدل تربیت و توسعه سرمایه انسانی متخصص.