پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

ثبت نام دکو 2017