حضرت امیر میفرمایند:سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از آنان بشنوید.

تاریخچه دکو 2008

تاریخچه دکو 2008