پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

اساسنامه

متن اساسنامه