صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است ،انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باشید.
آرشیو اخبار
از تاریخ تا تاریخ