کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

آرشیو اخبار
از تاریخ تا تاریخ