پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

1 مورد در زمان 6.201 ثانیه یافت شد
مدیرعامل سازمان گسترش صنایع مطرح کرد؛

 منصور معظمی تصریح کرد:‌ یکی از گلوگاه‌های صنعت در کشور ضعف در رقابت‌پذیری بسیاری از صنایع است، بنابراین تاکید رحمانی بر اصل حمایت هدفمند از تولید و رقابت صنایع تولیدی در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود و در صورت تحقق قدم ارزشمندی در حوزه صنایع کشور است.