تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

شورا در رسانه های داخلی

1
2
3
4
5
نشریه تجارت طلایی
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه روزنامه تعادل