امام حسین (ع) میفرمایند: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

شورا در رسانه های داخلی

1
2
3
4
5
نشریه تجارت طلایی
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه روزنامه تعادل